הסמכה

הסמכת מתקנים

הסמכה – COMMISSIONING היא תהליך סדור מוכוון-איכות שנועד להבטיח כי כל מערכות המבנה יפעלו במשותף על פי צרכי הפרויקט, דרישות האפיון, תוצרי התכנון והמפרטים ההנדסיים. התהליך מנוהל על ידי צוות ההסמכה בשיתוף פעולה עם בעלי העניין בפרויקט: המזמין, המתכננים, גורמי בקרת האיכות וגורמי הביצוע.

תהליך ההסמכה הינו חלק משמעותי מתהליכי אבטחת האיכות בפרויקטים.

הסמכת מתקנים הינה תחום חדש יחסית בעולם הבניה הוא התפתח כתחום מתודולוגי בקנדה ובארה"ב בשנות ה-80 של המאה ה-20. כיום זהו תחום מפותח בחו"ל אך בישראל הוא בוצע במספר קטן של מתקנים חיוניים. תהליכי הסמכה ייחודיים מקובלים גם בארץ בעולם התעשייתי בתחומי התרופות, החדרים הנקיים ותהליכים כימיים.

תהליך ההסמכה

תהליך ההסמכה מתחיל בשלב הייזום וטרם תחילת התכנון,
ממשיך בשלבי התכנון, המכרז והביצוע ומסתיים לאחר מסירת הפרויקט למשתמשים ותום תקופת הבדק.

01

טרום תכנון

מגובשים צרכי ההסמכה והאפיון נבחן על ידי הגורם המסמיך. מתגבשת תכנית הסמכה – התכנית הינה מסמך חי המתעדכן לאורך חיי הפרויקט.

02

תכנון

התכנון נסקר אל מול האפיון, צרכי הזמינות והיכולת לבדוק אותו בעת הביצוע. מסמכי המכרז כוללים מפרטי הסמכה המגדירים לקבלן את מחויבויותיו בתחום זה.

03

הקמה

בשלבים הראשונים הגורם המסמיך מנחה את הקבלן בנוגע להיבטי ההסמכה: לוח הזמנים, הגשות ציוד ותכנית הבדיקות ובהמשך מבצע, יחד עם צוות ההסמכה, את מבדקי ההסמכה. מקובל לחלק את בדיקות ההסמכה (במתקנים קריטיים) לחמישה שלבים:

בדיקות במפעל הייצור

בשלב זה מבוצעות בדיקות קבלה, נבדקים רכיבים במפעל היצרן ומוגש דו"ח בדיקה. בחלק מהבדיקות במפעל מבוצעת בנוכחות נציגי המזמין (בדיקות עדות).

וידוא אבטחת איכות (QA) 

בדיקות אקראיות של הגורם המסמיך באתר ובדיקה כי הקבלנים מבצעים את העבודות תוך בקרת איכות שוטפת מצד הפיקוח.

בדיקות הפעלה ראשונית

מבוצעות על ידי יצרני הציוד או על ידי הקבלן ובהם מוודאים כי כל פריט ציוד פועל כנדרש על פי מאפייניו, כפי שאושרו בעת הגשת הציוד.

בדיקות פונקציונליות

בשלב זה נבדקות המערכות, כל אחת בנפרד. נבדקת פעולתן בשגרה ובתקלות על פי תרחישי העבודה השונים, כפי שהם באים לידי ביטוי הן במערכת הבקרה והן בתצורות הפעלה ידניות. המערכות נבדקות בעומסים משתנים באמצעות עומסי דמה המסייעים לדמות את פעולת המתקן בתרחישים השונים.

בדיקת מערכות אינטגרטיביות

בשלב זה בודקים את המתקן כמכלול אחד ותוך בחינה הדדית של פעולת המערכות זו עם זו, בעומסים משתנים ובתרחישים שונים של שגרה, תקלה  וחירום.

04

מסירה והעברה

נסקרים תהליכי ההכשרה וההדרכה יחד עם סקירת התיעוד המוגש על ידי הקבלן.

05

סיום הפרויקט

הגורם המסמיך מלווה את שנת הבדק, מבצע לעיתים הסמכות עונתיות משלימות הבוחנות את הפעולה בתנאי מזג אויר שונים מתנאי הבדיקה בהם בוצעו בשלבים 4 ו-5 ולבסוף מגיש דו"ח הסמכה מסכם.

06

תכנית ההסמכה

מלווה את תהליך מתחילתו ועד לסיומו. תהליך ההסמכה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתכנית, מתבצע על בסיס שיטות עבודה מובנות. קיימים מספר מקורות ותקנים בינלאומיים עליהם מתבססת ההסמכה, ביניהם:

שיטות מומלצות שהותוו על ידי הארגון האמריקאי להסמכת מבנים –
BCXA Building Commissioning Association.

תקני הארגון האמריקאי לחימום, אוורור ומיזוג אויר –
ASHRAE – American Society Of Heating, Refrigerating And Air Conditioning

 • ASHRAE/IES Standard 202 , Commissioning Process for Buildings and Systems
 • ASHRAE Guideline 0-2019, The Commissioning Process

מערכות מוסמכות

במסגרת ההסמכה נסקרות ונבדקות המערכות הבאות כל אחת בנפרד וכולן כמכלול:

 • מערכת החשמל
 • מערכת מיזוג האוויר
 • מערכת אינסטלציה
 • מערכת הדלק
 • מערכות בקרת מבנה ואוטומציה.
 • מערכות מנ"מ המקושרות למערכות האלקטרומכניות.
 

ניתן להסמיך גם את המבנה ומערכות בניה אחרות (מעטפת) ככל שנדרש על ידי המזמין לצורך קבלת אישורי LEED וכד'.

נקודות נוספות

 • תהליך ההסמכה הינו תהליך שבסופו של דבר מקטין את עלות מחזור החיים של המבנה. התהליך מאפשר לגלות פערים בין התכנון לבין צרכי המזמין ולהשלימם בשלב בו הם נמצאים "על הנייר". בכך נחסכים תשלומים חריגים לקבלן והימנעות מפירוק והתקנה מחדש של פריטי ציוד. החסכון הגלום בביצוע הסמכה מגובה במחקרים במחקרים בינלאומיים.
 • קיצור שלב מחלות הילדות – בדיקה מקיפה (שאינה מדגמית) של המתקן בכל תצורות פעולתו בשגרה, בתקלות ובחירום על מנת לוודא שהוא מגיב לתקלות כמתוכנן ושומר על זמינות הסביבה הקריטית. בדיקה זו מאפשרת את מבצוע המתקן ואכלוסו מיד עם סיום הקמתו.
 • בדיקות בעומסים משתנים – על מנת להבטיח כי המתקן ומערכותיו מגיבים ומווסתים באופן תקין ויציב הן בעומסים נמוכים (הצפויים בתחילת הפעלתו) והן בעומסים מלאים הצפויים להופיע רק בעתיד. הבדיקות מבוצעות באמצעות עומסי דמה ומדמי עומס התואמים את מאפייני הסביבה הקריטית. זאת ועוד, בדיקות בעומס מאפשרות לדמות מצבי קיצון אפילו כאלה החורגים ממעטפת הביצועים ולבחון כיצד יגיב המתקן למצבים אלה.
 • ייצוג דרישות המזמין – הגורם המסמיך מייצג את המזמין בלבד והוא בוחן את דרישותיו כפי שהן באות לידי ביטוי בעיקר במסמכי ייזום הפרויקט ובאפיון וזאת אל מול מסמכי התכנון והביצוע.
 • הכשרת צוותי תפעול – במהלך תהליכי ההסמכה, בעיקר בשלבים 4 ו-5 צוותי התפעול יכולים להתנסות בהפעלת המתקן בכל מצבי פעולתו ולחוות את תגובותיו במצבי תקלה.
 • תקורות שוליות – עלות ההסמכה היא שולית לעומת הנזק הפוטנציאלי מכשל של מתקן עסקי או מבצעי הנגזר מעלות השבתתו כשהוא פעיל